โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕