โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สายชั้นอนุบาล

เมื่อวันอังคารทึ่ 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) โดยท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล มอบหมายให้นางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียนระดับสายชั้นอนุบาล เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพย์ยากรธรณีฯ เพื่อเปิดประสบการณ์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ให้เกิดการรักและหวงแหนในทรัพยากรของจังหวัดนครราชสีมา