โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

กิจกรรมทดสอบภาคปฏิบัติลูกเสือ – ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6