โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

กิจกรรมจิตอาสา 5 ส. โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)