โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

การให้บริการวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในกลุ่มนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5