โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้รังสี UV-C เพื่อการฆ่าเชื้อ ของนักเรียนสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณะวิทยากร จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้นางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ และนายนิพนธ์ บรรเทากุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ให้การต้อนรับนายชัชวาล วงศ์จร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้รังสี UV-C เพื่อการฆ่าเชื้อ ของนักเรียนสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณะวิทยากร จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจวัดอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาโปรแกรมสมองกลฝังตัวด้วย Auduio Nano ควบคุมเซ็นเซอร์ และให้มีประสบการณ์ตรงในด้านทักษะการปฏิบัติ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)