โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

แข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรอบคัดเลือกระดับเทศบาล