โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564