โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖