โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

การทดสอบทางด้านการศึกษาระดับชาติ (O-net) ปีการศึกษา2565