โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
1. นายธีรพงษ์ อโณทัยไพบูลย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ครูขุนทด ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3. นางจินดาภา พงษ์พิมาย ผู้แทนครู กรรมการ
4. นายคณพศ วามะกัน ผู้แทนชุมชน กรรมการ
5. นายสุพจน์ ไทยสมัคร ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น กรรมการ
6. นายพงศธร ช่างปลูก ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7. พระมหาสุรกานต์ เตชะปุญโญ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
8. พระอธิการสมบูรณ์ ฐานธบ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ วงษ์เบญจรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นางสาวณภัทรพร อินทรานุปกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. ร.ต.อ. โมยิน ฉ่อกระโทก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. นายสมยศ ศรีเกาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. นายไตรรงค์ คัมภีร์พงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15. นายชูชาติ โจมฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา