โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
1. นายธีรพงษ์ อโณทัยไพบูลยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ครูขุนทดผู้แทนผู้ปกครองกรรมการ
3. นางจินดาภา พงษ์พิมายผู้แทนครูกรรมการ
4. นายคณพศ วามะกันผู้แทนชุมชนกรรมการ
5. นายสุพจน์ ไทยสมัครผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นกรรมการ
6. นายพงศธร ช่างปลูกผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ
7. พระมหาสุรกานต์ เตชะปุญโญผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
8. พระอธิการสมบูรณ์ ฐานธบผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ วงษ์เบญจรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10. นางสาวณภัทรพร อินทรานุปกรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. ร.ต.อ. โมยิน ฉ่อกระโทกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นายสมยศ ศรีเกาะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายศักดิ์เดช กองสูงเนินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายไตรรงค์ คัมภีร์พงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายพุทรัตน์ นัยวิกุลผู้อำนวยการสถานศึกษาเลขานุการ